Privacystatement

PRIVACY STATEMENT De Koningh Advocaten

Privacybeleid

De Koningh Advocaten verwerkt persoonsgegevens. Dit is voor onze dienstverlening noodzakelijk. Betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig met hun privacy omgaan. Wij informeren u hier graag over.

Hoe komen wij aan gegevens?

De gegevens die wij verzamelen en verwerken worden door onze cliënten vrijwillig aan ons verstrekt. Dit kan persoonlijk, telefonisch, via e-mail of via de website. Dit kunnen gegevens van de cliënt zelf zijn maar ook van derden met wie de cliënt een geschil heeft. Verder raadplegen wij zonodig openbare registers zoals het Handelsregister en het Kadaster.

Om onze website(s) voortdurend te verbeteren of effectiever te maken, maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet verstrekt.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om aan u als cliënt onze juridische diensten te kunnen verlenen.

U kunt daarbij onder meer denken aan het opstellen van processtukken of overeenkomsten namens de cliënt of het sturen van een advies op maat. Maar het geldt net zo goed voor het uitoefenen van onze wettelijke vertegenwoordigingsbevoegdheden die bijvoorbeeld voortvloeien uit de Advocatenwet of uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens om de overeenkomsten met onze cliënten en onze werknemers te kunnen naleven. Wij verwerken alleen persoonsgegevens waarvoor een rechtmatige grondslag bestaat. De gegevens worden ofwel met toestemming van de cliënt zelf verwerkt, ofwel worden zij verwerkt ter uitvoering van een overeenkomst waarbij de cliënt partij of opdrachtgever is. Het kan ook zijn dat het noodzakelijk is dat wij persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons als kantoor, als verantwoordelijke, rust.

Als voorbeeld hebben wij de wettelijke regels te respecteren van de Wet ter voorkoming van witwassen en Financiering van Terrorisme (WwFT).

Tenslotte kunnen wij persoonsgegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van onze cliënt. Dit is het geval wanneer wij deze belangen van onze cliënt behartigen bij het adviseren over of het starten van een juridische procedure. In dat kader kunnen wij mogelijk ook persoonsgegevens verwerken van betrokkenen die geen cliënt bij ons zijn. Wij streven ernaar om zo min mogelijk persoonsgegevens te verwerken. Dit betekent dat wij alleen persoonsgegevens verwerken die relevant zijn. Ook mag de inbreuk op de belangen van de betrokkenen niet onevenredig zijn in verhouding tot het te bereiken doel.

Wat doen wij met persoonsgegevens?

Wij slaan de verzamelde (cliënt-) gegevens op in een eigen, beveiligd, relatiebeheersysteem op een eigen server. Met leveranciers hebben wij – wanneer er al sprake is van het verwerken van persoonsgegevens – verwerkersovereenkomsten gesloten. De gegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt, tenzij met uw toestemming. Enkel voor het behartigen van uw belangen in correspondentie of in rechte, worden in overleg met de cliënt gegevens doorgezonden aan de rechtbank, de wederpartij of (relevante) derden. Indien u cliënt bent, of u hebt hiervoor toestemming heeft gegeven, worden uw contactgegevens tevens gebruikt voor het sturen van nieuwsbrieven of uitnodigingen voor seminars. U kunt zich hiervoor te allen tijde afmelden. Na afloop van een zaak, archiveren wij de gegevens. Deze worden nog 7 tot maximaal 10 jaar lang bewaard. Deze termijnen zijn gekozen met het oog op algemene en/of bijzondere verjaringstermijnen die bij rechtsvorderingen kunnen spelen. Uitspraken van gerechtelijke instanties worden 10 jaar bewaard (als PDF).

Wat zijn uw rechten als betrokkene?

Met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u hebben, heeft u de volgende rechten:

  • U heeft het recht om in te zien welke gegevens wij van u verwerken en welke organisaties (bijvoorbeeld onze IT-leverancier) hier eventueel toegang toe hebben (inzage);
  • U heeft het recht een voorstel te doen tot het wijzigen of verbeteren van deze gegevens (rectificatie);
  • U heeft het recht om uw gegevens te laten wissen wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn (vergetelheid);
  • U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken (beperking);
  • U heeft het recht om uw gegevens te laten overdragen aan bijvoorbeeld een andere advocaat (dataportabiliteit);
  • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens (bezwaar);
  • U heeft het recht niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming te worden onderworpen (profiling);
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Het kan zijn dat wij dwingende, gerechtvaardigde redenen hebben waardoor het verwerkingsbelang groter is dan één van de bovengenoemde belangen van u als betrokkene. Wij zullen u hier in zo’n geval over informeren.

Op welke wijze kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u een beroep wilt doen op één van de rechten die hierboven genoemd worden, kunt u daarvoor een verzoek indienen bij De Koningh Advocaten. Dit kunt u per brief maar ook elektronisch (via e-mail) doen. Wij vertellen u dan binnen een maand wat wij met uw verzoek hebben gedaan. Als uw verzoek erg ingewikkeld is, kan deze termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. Als De Koningh Advocaten de termijn wil verlengen, laten wij u dat binnen een maand na ontvangst van uw verzoek weten.

Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw verzoek kunt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt ook een verzoekschrift indienen bij de rechtbank.

Wijzigen van dit privacystatement

De Koningh Advocaten kan dit privacystatement aanpassen. De datum van de laatste wijziging staat onderaan dit document.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de verwerking van uw gegevens? Dan kunt u contact opnemen met de De Koningh Advocaten via telefoonnummer 0348-220310 maar u kunt ons ook e-mailen: info@dekoningh-advocaten.nl

Brieven kunt u adresseren aan:

De Koningh Advocaten
t.a.v. de heer Ph.A. de Koningh
Harmelerwaard 1A
3481 LB HARMELEN

 

Harmelen, 23 mei 2018

.