Privacystatement

PRIVACY STATEMENT De Koningh Advocaat

Privacybeleid

De Koningh Advocaat (hetkantoor“) verwerkt persoonsgegevens. Dit is voor de dienstverlening noodzakelijk. Betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat het kantoor zorgvuldig met hun privacy omgaat. Het kantoor informeert u hier graag over.

Hoe komt het kantoor aan gegevens?

De gegevens die het kantoor verzamelt en verwerkt worden door de cliënt vrijwillig verstrekt. Dit kan persoonlijk, telefonisch, via e-mail of via de website. Dit kunnen gegevens van de cliënt zelf zijn maar ook van derden met wie de cliënt een geschil heeft. Verder raadpleegt het kantoor zonodig openbare registers zoals het Handelsregister en het Kadaster.

Om onze website(s) voortdurend te verbeteren of effectiever te maken, maakt het kantoor gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Via de website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Het kantoor gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Het kantoor heeft hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet verstrekt.

Waarom verwerkt het kantoor persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden verwerkt om aan u als cliënt juridische diensten te kunnen verlenen.

U kunt daarbij onder meer denken aan het opstellen van processtukken of overeenkomsten namens de cliënt of het sturen van een advies op maat. Maar het geldt net zo goed voor het uitoefenen van onze wettelijke vertegenwoordigingsbevoegdheden die bijvoorbeeld voortvloeien uit de Advocatenwet of uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Daarnaast verwerkt het kantoor persoonsgegevens om de overeenkomsten met cliënten te kunnen naleven. Het kantoor verwerkt alleen persoonsgegevens waarvoor een rechtmatige grondslag bestaat. De gegevens worden ofwel met toestemming van de cliënt zelf verwerkt, ofwel worden zij verwerkt ter uitvoering van een overeenkomst waarbij de cliënt partij of opdrachtgever is. Het kan ook zijn dat het noodzakelijk is dat persoonsgegevens worden verwerkt om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op het kantoor, als verantwoordelijke, rust.

Als voorbeeld heeft het kantoor de wettelijke regels te respecteren van de Wet ter voorkoming van witwassen en Financiering van Terrorisme (WwFT).

Tenslotte kan het kantoor persoonsgegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van de cliënt. Dit is het geval wanneer het kantoor de belangen van de cliënt behartigt bij het adviseren over of het starten van een juridische procedure. In dat kader kan het kantoor mogelijk ook persoonsgegevens verwerken van betrokkenen die geen cliënt bij het kantoor zijn. Het kantoor streeft ernaar om zo min mogelijk persoonsgegevens te verwerken. Dit betekent dat alleen persoonsgegevens worden verwerkt die relevant zijn. Ook mag de inbreuk op de belangen van de betrokkenen niet onevenredig zijn in verhouding tot het te bereiken doel.

Wat doet het kantoor met persoonsgegevens?

Het kantoor slaat de verzamelde (cliënt-) gegevens op in een eigen, beveiligd, relatiebeheersysteem. Met leveranciers heeft het kantoor – wanneer er al sprake is van het verwerken van persoonsgegevens – verwerkersovereenkomsten gesloten. De gegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt, tenzij met uw toestemming. Enkel voor het behartigen van uw belangen in correspondentie of in rechte, worden in overleg met de cliënt gegevens doorgezonden aan de rechtbank, de wederpartij of (relevante) derden. Indien u cliënt bent, of u hebt hiervoor toestemming heeft gegeven, worden uw contactgegevens tevens gebruikt voor het sturen van nieuwsbrieven of uitnodigingen voor seminars. U kunt zich hiervoor te allen tijde afmelden. Na afloop van een zaak, archiveert het kantoor de gegevens. Deze worden nog 7 jaar lang bewaard. Deze termijnen zijn gekozen met het oog op algemene en/of bijzondere verjaringstermijnen die bij rechtsvorderingen kunnen spelen.

Wat zijn uw rechten als betrokkene?

Met betrekking tot de persoonsgegevens die het kantoor van u heeft, heeft u de volgende rechten:

  • U heeft het recht om in te zien welke gegevens het kantoor van u verwerkt en welke organisaties (bijvoorbeeld onze IT-leverancier) hier eventueel toegang toe hebben (inzage);
  • U heeft het recht een voorstel te doen tot het wijzigen of verbeteren van deze gegevens (rectificatie);
  • U heeft het recht om uw gegevens te laten wissen wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn (vergetelheid);
  • U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken (beperking);
  • U heeft het recht om uw gegevens te laten overdragen aan bijvoorbeeld een andere advocaat (dataportabiliteit);
  • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens (bezwaar);
  • U heeft het recht niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming te worden onderworpen (profiling);
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Het kan zijn dat het kantoor dwingende, gerechtvaardigde redenen heeft waardoor het verwerkingsbelang groter is dan één van de bovengenoemde belangen van u als betrokkene. Het kantoor zal u hier in zo’n geval over informeren.

Op welke wijze kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u een beroep wilt doen op één van de rechten die hierboven genoemd worden, kunt u daarvoor een verzoek indienen bij het kantoor. Dit kunt u per brief maar ook elektronisch (via e-mail) doen. Het kantoor vertelt u dan binnen een maand wat het kantoor met uw verzoek heeft gedaan. Als uw verzoek erg ingewikkeld is, kan deze termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. Als het kantoor de termijn wil verlengen, laat zij dat binnen een maand na ontvangst van uw verzoek weten.

Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw verzoek kunt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt ook een verzoekschrift indienen bij de rechtbank.

Wijzigen van dit privacystatement

De Koningh Advocaat kan dit privacystatement aanpassen. De datum van de laatste wijziging staat onderaan dit document.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de verwerking van uw gegevens? Dan kunt u contact opnemen met de De Koningh Advocaat via telefoonnummer 0348-220310 maar u kunt ook e-mailen: info@dekoningh-advocaat.nl

Brieven kunt u adresseren aan:

De Koningh Advocaat
t.a.v. de heer Ph.A. de Koningh
Pelmolenlaan 16
3447 GW  Woerden

Woerden, 19 juli 2023

.