Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN De Koningh Advocaat

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door De Koningh Advocaat (handelsnaam van mr. Ph.A. de Koningh), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65398572, nader te noemen “het kantoor”, worden aanvaard.

Opdrachten

 1. Het kantoor laat de opdrachten uitvoeren door mr. P.A. de Koningh. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Als (een deel van) de opdracht door een derde of door derden wordt uitgevoerd, wordt iedere aansprakelijkheid voor het werk van die derde of derden uitgesloten.

Declaratie

 1. Voor de door het kantoor verrichte werkzaamheden bent u als cliënt het overeengekomen tarief verschuldigd, vermeerderd met kantoorkosten, verschotten en omzetbelasting. Het tarief wordt jaarlijks (per 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar) aangepast aan de inflatiecijfers (CPI Alle huishoudens 2006=100).
 2. Het kantoor behandelt geen zaken op basis van gefinancierde rechtshulp (ook wel toevoeging of ‘pro deo’ genoemd).
 3. Het kantoor kan van u een voorschot voor de behandeling van een zaak verlangen. Het voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.
 4. Reclames ten aanzien van een declaratie dienen te geschieden binnen 8 dagen na declaratiedatum.
 5. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. In spoedeisende zaken kan een kortere termijn worden gesteld. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u de wettelijke rente verschuldigd en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 50,- + BTW.
 6. Door het kantoor gemaakte reiskosten worden berekend tegen € 0,50 per kilometer. Reistijd wordt tegen het overeengekomen uurtarief belast.
 7. Bij niet (tijdige) betaling behoudt het kantoor zich het recht voor de bijstand c.q. de behandeling van het dossier geheel of gedeeltelijk te staken totdat alsnog de betaling is ontvangen. Dit ontslaat u echter niet van uw verplichting om het openstaande bedrag alsnog te voldoen.
 8. Aan door het kantoor gegeven schattingen van de totale kosten kunnen geen rechten worden ontleend.

Klachten

 1. Het klachtenreglement van het kantoor is te vinden op de website van het kantoor onder https://www.dekoningh-advocaten.nl/index.php/onze-diensten/klachtenregeling/.

Aansprakelijkheid

 1. De beroepsaansprakelijkheid is verzekerd bij AIG Europe S.A. tot een maximum van
  € 500.000,- per aanspraak en € 1.000.000,- per verzekeringsjaar. De polisvoorwaarden zijn op aanvraag voor u beschikbaar. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het geldende eigen risico. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 20.000,- of, indien het in rekening gebrachte honorarium hoger is, tot een bedrag gelijk aan het honorarium met een maximum van € 50.000,-.

Privacy

 1. Uw gegevens worden in de zakenadministratie van het kantoor opgeslagen en worden zorgvuldig beheerd. Uiteraard worden die gegevens zeer vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de uitvoering van met u gesloten overeenkomsten. De verwerking van uw gegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag. Op uw eerste verzoek worden de door het kantoor geregistreerde gegevens aan u verstrekt, gecorrigeerd of verwijderd. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. In geval van een geschil kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 2. Uw dossier wordt gedurende 7 jaar na beëindiging van de geleverde bijstand bewaard. Daarna wordt het dossier geheel vernietigd.
 3. Het kantoor beschikt niet over een stichting derdengelden en kan derhalve geen derdengelden ontvangen.

31 juli 2023    © De Koningh Advocaat